notebandi shi h ya galat
sahi
galat
sahi
galat
Vote for sahiVoting status of sahi
sahi - Voting results
Vote for galatVoting status of galat
galat - Voting results